Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednací řád

Osadního výboru Koštov zastupitelstva města Trmice

 

ČI. 1
Úvodní ustanovení

1. Jednací řád osadního výboru (dále jen OV) je vnitřním předpisem upravujícím organizační a pocesní otázky činností OV.

2. Jednací řád a jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy výboru a dále pro osoby, které se s vědomím výboru jeho jednání zúčastní.

 

ČI. 2
Svolávání schůze výboru

1. Osadní výbor se schází podle potřeby, zpravidla jednou za dva měsíce.

2. Jednání výboru svolává předseda po dohodě s ostatními členy formou usnesení přijatém na předchozím jednání OV. V případě mimořádného jednání, svolává předseda do 5ti dnů předem.

3. Předseda je povinen svolat jednání výboru vždy, požádá-li o to nadpoloviční počet členů výboru písemnou formou.

 

ČI. 3
Jednání výboru

1. Účast na jednání OV je povinná. V případě neúčasti se členové výboru omlouvají telefonicky nebo jiným vhodným způsobem předsedovi, nejpozději však do okamžiku zahájení jednání výboru.

2. Jednání OV lze zahájit, je-li výbor usnášeníschopný, tedy je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Není-li výbor usnášeníschopný ani po uplynutí půl hodiny po stanoveném začátku jednání výboru, je jednání rozpuštěno.

3. Jednání řídí předseda, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen OV.

4. Po zahájení jednání výboru seznámí předseda ostatní členy s návrhem programu jednání. Každý člen OV je oprávněn navrhnout doplnění nebo změnu programu.

5. Jednání výboru o jednotlivých bodech programu spočívá v přednesení návrhu daného bodu, v projednání vznesených připomínek členů výboru, s cílem nalézt optimální řešení a vyjádřit je v konečném usnesení. Projednávání musí být vedeno snahou co nejobjektivněji posoudit danou záležitost tak, aby bylo možno přijmout konkrétní a jasné usnesení.

6. Vlastní projednávání věci zařazené do programu jednání uvede předsedající nebo jím pověřená osoba (člen výboru nebo osoba účastnící se jednání OV) a následně zahájí rozpravu k této věci. Do rozpravy se mohou členové výboru hlásit s návrhy, připomínkami a dotazy. Předsedající uděluje účastníkům rozpravy slovo v pořadí v němž se o ně přihlásili. Slova se ujímá ten, komu bylo předsedajícím uděleno. Přitom je povinen hovořit k projednávané věci.

7. Pokud již nejsou žádné dotazy, připomínky a návrhy, prohlásí předseda OV nebo jím pověřená osoba k vedení schůze rozpravu k tomu bodu schůze za skončenou a podle potřeby se přikročí k hlasování o konečném usnesení.

 

ČI. 4
Rozhodování výboru

1. Výbor rozhoduje na svých jednáních o záležitostech, které vyplývají z ustanovení §121 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výbor na svých jednáních přijímá usnesení. Usnesení je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

 

ČI. 5
Účast jiných osob

1. Jednání OV se mohou zúčasnit pouze předem přizvaní hosté.

2. Předseda OV má právo vykázat z jednání osobu, která svým chováním hrubě narušuje jednání.

 

ČI. 6
Zápis z jednání

1. O průběhu jednání pořizuje zapisovatel zápis z jednání. Zapisovatele určuje předseda OV nebo jím pověřená osoba k vedení jednání.

2. Zápis o jednání musí mimo jiné obsahovat:

  • datum a místo jednání osadního výboru
  • prezenční listinu přítomných členů
  • program jednání
  • stručný průběh projednávání jednotlivých bodů
  • přijatá usnesení, popř. náměty pro orgány města
  • podpis předsedy osadního výboru a zvoleného ověřovatele

 

ČI. 7
Závěrečná ustanovení

1. Tento jednací řád byl schválen na jednání zastupitelstva města Trmice dne 15.06.2009 a nabývá účinnosti dnem schválení.

 

 

Mgr. Jana Oubrechtová
starostka

 

 

Velikonoce 2012

7. 4. 2012

 

Fotoalbum

olympiáda 2016

Datum: 22. 8. 2016
Fotografií: 1
Složek: 0

park

Datum: 29. 3. 2011
Fotografií: 20
Složek: 1

povodeň 1/2011 Koštov

Datum: 18. 1. 2011
Fotografií: 0
Složek: 0
 

Fotografie

 
 

 

Portrét
Archiv

Kalendář
<< březen / 2019 >>